ชุดใช้ในชีวิตประจำวัน

ชุด NEWS READER

NEWS READER เรียนภาษาอังกฤษจากหนังสือพิมพ์ with MP3

ชุด LISTENING ประกอบด้วยกัน 2 เล่ม

ชุด CONVERSATION