นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าเรื่องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานเว็บไซต์ TGRE PUBLICATIONS เป็นเรื่องสำคัญ และบริษัทจะจัดเก็บ บันทึก ยึดถือ เก็บรักษา เปิดเผย โอน หรือใช้ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานตามที่กำหนดไว้ด้านล่างนี้

1. การปกป้องรักษาข้อมูลเป็นเรื่องเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจ ความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานถือเป็นเรื่องสำคัญของบริษัท บริษัทจึงจะใช้ชื่อหรือข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ใช้งาน

2. สำหรับกิจการที่ได้กำหนดไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เท่านั้น

3. บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของผู้ใช้เพียงเท่าที่จำเป็นและเกี่ยวข้องกับการติดต่อทางธุรกิจระหว่างผู้ใช้งานกับบริษัทเท่านั้น

4. บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลของผู้ใช้งานในระยะเวลาเพียงเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้กระทำหรือในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดเก็บข้อมูลเท่านั้น


การใช้และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัว

บริษัทจะใช้ข้อมูลส่วนที่ได้รับจากผู้ใช้งาน หรือส่งต่อแก่บุคคลภายนอก (รวมถึงบริษัทที่เกี่ยวข้อง ผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก) เพื่อประโยชน์ของกิจการทั้งหมดหรือแต่บางส่วนดังต่อไปนี้

1. เพื่อการใช้งานแพลตฟอร์มของเว็บไซต์

2. เพื่อการระบุตัวตนผู้เข้าใช้งาน

3. เพื่อการวิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมของผู้ใช้งาน

4. เพื่อการพัฒนาการให้บริการรูปแบบใหม่ ที่บริษัทคาดว่าจะมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้งานหรือที่ได้รับการร้องขอจากผู้ใช้งาน

5. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินที่เหมาะสมและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์ TGRE PUBLICATIONS ร่วมกับธนาคาร, สถาบันการเงินต่างๆ และธุรกิจที่ประกอบการโดยปรกติเยี่ยงธนาคารพาณิชย์

6. เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับการประกันสุขภาพ ประกันชีวิต ประกันอุบัติเหตุ หรือประกันอื่นๆ ที่เหมาะสมและน่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเว็บไซต์ TGRE PUBLICATIONS ร่วมกับบริษัทผู้รับประกันต่างๆ

7. เมื่อผู้ใช้งานได้สมัครเพื่อเปิดบัญชีการใช้บริการกับเว็บไซต์ หรือได้ส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานผ่านทางแพลตฟอร์มเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารทางการตลาดและโปรโมชั่นต่างๆ เกี่ยวกับสินค้าหรือบริการของบริษัทหรือของผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลภายนอกเป็นครั้งคราว ผู้ใช้งานสามารถยกเลิกการรับข้อมูลการตลาดได้ตลอดเวลา โดยการใช้ระบบการยกเลิกการรับข้อมูลที่อยู่ในข้อมูลทางการตลาดที่จัดส่งให้

8. ในกรณีที่เป็นข้อยกเว้นและ บริษัทถูกขอให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน เช่นในกรณีที่มีมูลเหตุให้เชื่อว่าการเปิดเผยดังกล่าวอาจป้องกันการข่มขู่ต่อชีวิตหรือร่างกาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์ในการบังคับใช้กฎหมาย หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับหรือการร้องขออื่นใด

9. บริษัทอาจใช้ดุลยพินิจในการส่งมอบข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานให้แก่บุคคลภายนอกหรือบริษัทในเครือสำหรับวัตถุประสงค์ดังกล่าวมาข้างต้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อดำเนินธุรกรรมต่างๆกับผู้ใช้งานให้สำเร็จ จัดการบัญชีการใช้บริการของผู้ใช้งาน รวมไปถึงการปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ การร้องขออื่นๆ ที่บริษัทเห็นว่าจำเป็น ในการแบ่งปันข้อมูลให้แก่บุคคลดังกล่าว บริษัทจะพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อรับรองว่าบุคคลภายนอกและบริษัทในเครือของบริษัทจะรักษาและปกป้องข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานจากการเข้าถึง การจัดเก็บ การใช้ การเปิดเผย โดยไม่ได้รับอนุญาต หรือความเสี่ยงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และจะต้องเก็บข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นสำหรับกิจการที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนี้เท่านั้น

10. บริษัทไม่ได้ประกอบธุรกิจหรือมีนโยบายในการค้าข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานต่อบุคคลภายนอก


การเพิกถอนความยินยอม

ผู้ใช้งานอาจส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานสำหรับกิจการต่างๆหรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน แก่บริษัทได้ตลอดเวลา โดยติดต่อผ่านทางอีเมลที่ระบุด้านล่าง และบริษัทขอเรียนให้ทราบว่าหากผู้ใช้งานได้ส่งคำคัดค้านการใช้หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานสำหรับกิจการต่างๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ด้านบน บริษัทอาจไม่อยู่ในสถานะที่จะบริการหรือปฏิบัติตามสัญญาแก่ผู้ใช้งานได้ บริษัทจึงขอสงวนสิทธิทางกฎหมายและการเยียวยา ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถให้บริการแก่ผู้ใช้งานหรือปฏิบัติตามสัญญาต่อผู้ใช้งานได้อันเกิดจากคำคัดค้านดังกล่าว


ความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน

บริษัทขอรับรองว่าข้อมูลที่จัดเก็บทั้งหมดจะถูกจัดเก็บอย่างปลอดภัย โดยบริษัทจะป้องกันข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานโดยจำกัดการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวจัดให้มีวิธีการทางเทคโนโลยีเพื่อป้องกันไม่ให้มีการเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์โดยที่ไม่ได้รับอนุญาต จัดการทำลายข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานเพื่อความปลอดภัยเมื่อข้อมูลดังกล่าวไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ทางกฎหมายและธุรกิจอีกต่อไป หากผู้ใช้งานมีเหตุให้เชื่อว่าความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้งานได้ถูกบริษัทกระทำการละเมิด สามารถติดต่อมายังบริษัทผ่านทางอีเมลที่ระบุข้างล่าง


ไม่มีข้อมูลขยะ สแปม สปายแวร์ หรือ ไวรัส

ข้อมูลขยะ (Spam) สปายแวร์ (Spyware) หรือ ไวรัส (Virus) นั้นไม่ได้รับอนุญาตบนแพลตฟอร์ม กรุณาตั้งค่าและคงสภาพความต้องการ (Preference) ในการติดต่อสื่อสารเพื่อที่บริษัทจะได้ส่งข้อมูลการติดต่อสื่อสารตามที่

ผู้ใช้งานต้องการ โดยที่ผู้ใช้งานจะไม่ได้รับข้อความใดๆที่มีลักษณะเป็น ข้อมูลขยะ สแปม สปายแวร์ หรือ ไวรัสผ่านทางแพลตฟอร์ม หากผู้ใช้งานต้องการรายงานข้อความที่น่าสงสัยให้บริษัททราบ สามารถติดต่อผ่านทางอีเมลที่ระบุข้างล่าง


การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัทจะตรวจสอบประสิทธิภาพของนโยบายความเป็นส่วนตัวอยู่เสมอบริษัทจึงขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนได้ตลอดเวลา การเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวจะถูกประกาศหรือตีพิมพ์ไว้ในแพลตฟอร์ม


สิทธิของบริษัท

ผู้ใช้งานได้รับทราบและตกลงว่า บริษัทมีสิทธิในการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวแก่ หน่วยงานผู้มีอำนาจทางกฎหมาย หน่วยงานการกำกับควบคุมดูแล หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเกี่ยวกับภาษี หน่วยงานในการบังคับใช้กฎหมาย และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของสิทธิต่างๆที่เกี่ยวข้อง หากบริษัทมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานดังกล่าวท่านนั้นจำเป็นสำหรับการปฏิบัติตามหน้าที่ ความรับผิดขอบ การจัดการและข้อตกลง ไม่ว่าโดยสมัครใจหรือการบังคับ เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ความร่วมมือกับคำสั่ง การสอบสวน และ/หรือการร้องขอในรูปแบบต่างๆของหน่วยงานนั้นๆ ภายใต้การบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ผู้ใช้งานตกลงว่าจะไม่ฟ้องร้องดำเนินคดีหรือดำเนินการใดๆต่อบริษัทและสละสิทธิเรียกร้องหรือสิทธิอื่นใดที่อาจเกิดขึ้นจากการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งานภายใต้สถานการณ์ดังกล่าวข้างต้น


การติดต่อ TGRE PUBLICATIONS

หากผู้ใช้งานต้องการเพิกถอนความยินยอมในการใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่าน ขอเรียกดูข้อมูลและ/หรือข้อมูลส่วนตัว มีคำถาม ความคิดเห็น ข้อกังวล หรือขอความช่วยเหลือทางด้านเทคนิค หรือเกี่ยวกับโปรแกรมคุกกี้ (cookies) กรุณาติดต่อเราได้ ที่นี่

อีเมล tgrepublications@gmail.com

หากท่านมีความคิดเห็น คำแนะนำหรือคำติชม ท่านสามารถติดต่อเราได้ทางอีเมลที่ระบุข้างล่าง

tgrepublications@gmail.com


การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัว

1. การจัดเก็บข้อมูลส่วนตัวจาก Facebook

หากผู้ใช้งานสมัครเพื่อใช้งานเว็บไซต์ TGRE PUBLICATIONS โดยผ่านทางบัญชี Facebook บริษัทอาจเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้งานตามที่ได้ให้ไว้โดยสมัครใจกับบัญชี Facebook ภายใต้นโยบายต่างๆของผู้ให้บริการ โดยที่บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนตัวของท่านที่ได้รับมาดังกล่าวตามนโยบายความเป็นส่วนตัวของบริษัท


2. การเก็บที่อยู่อีเมล

บริษัทจะเก็บที่อยู่อีเมลที่ผู้ใช้งานได้กรอกไว้ในกล่องรับที่อยู่อีเมล เพื่อใช้สำหรับการส่งข้อมูลการแจ้งเตือนต่างๆ จากบริษัท


การเก็บข้อมูลเกี่ยวข้องกับการชำระเงิน และถอนเงิน

บริษัทจะไม่ทำการเก็บข้อมูลบัตรเครดิตที่ผู้ใช้งานได้กรอกเข้ามาบนเว็บไซต์แต่อย่างใด ข้อมูลบัตรเครดิตที่ผู้ใช้งานได้กรอกในขั้นตอนการชำระเงินบนเว็บไซต์นั้นจะถูกใช้เพื่อชำระเงินผ่านระบบชำระเงิน Online Payment และเมื่อทำการชำระเงินเสร็จสิ้น จะไม่มีการเก็บข้อมูลดังกล่าวในระบบของบริษัท บริษัทจะทำการเก็บเพียงข้อมูลเลขที่บัญชี ธนาคาร และสาขา ที่ผู้ใช้งานกรอกเข้ามาเมื่อทำการถอนเงินรายได้เท่านั้น


สั่งซื้อหน้งสือพร้อมส่วนลดราคาพิเศษ